Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

8 av 13 paragrafer (62 %) har ändrats i förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1882). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-20


1 §

  I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att Överklagandenämnden för etikprövning
   - prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 § samma lag,
   - prövar ärenden som Etikprövningsmyndigheten har lämnat över enligt 29 § samma lag,
   - utövar tillsyn enligt 34 och 35 §§ samma lag, och
   - prövar vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Förordning (2018:1882)

2 §

  Överklagandenämnden för etikprövning leds av en nämnd. Förordning (2018:1882)

5 §

  Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning.
Förordning (2018:1882)

9 §

  Vid Överklagandenämnden för etikprövning ska det finnas en expertgrupp som på begäran av ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) ska yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.
Förordning (2018:1882)

10 §

  Expertgruppen för oredlighet i forskning ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en ledamot ska företräda etisk sakkunskap.

Varje ledamot ska ha en personlig ersättare. Ordföranden och ersättaren för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

En ledamot eller ersättare för en ledamot får inte vara ledamot av Vetenskapsrådets styrelse eller någon av Vetenskapsrådets särskilda beslutsorgan eller inneha motsvarande funktion hos andra statliga organ vars huvudsakliga uppgift är forskningsfinansiering.

För enskilda ärenden får expertgruppen utse sakkunniga.

Expertgruppen är beslutför när ordföranden och minst fyra övriga ledamöter är närvarande. Förordning (2016:1259)

11 §

  Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av regeringen.

Tre ledamöter samt ersättare för dessa utses efter förslag av den samordningsgrupp som finns vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem och Statens energimyndighet.

En ledamot samt ersättare utses efter förslag av Överklagandenämnden för etikprövning och två ledamöter samt ersättare efter förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund. Förordning (2018:1882)

12 §

  Ordföranden och övriga ledamöter samt deras ersättare utses för tre år. Förordning (2009:1069)

13 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning:

5 § om delegering,

14 § om nämndens sammansättning,

15 och 16 §§ om beslutsförhet, och

27 § om rätt att företräda staten vid domstol.
Förordning (2018:1882)