Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

10 av 13 paragrafer (77 %) har ändrats i förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1154). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att Överklagandenämnden för etikprövning
   - prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 § samma lag,
   - prövar ärenden som Etikprövningsmyndigheten har lämnat över enligt 29 § samma lag,
   - utövar tillsyn enligt 34 och 35 §§ samma lag, och
   - prövar vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Förordning (2018:1882)

2 §

  Överklagandenämnden för etikprövning leds av en nämnd. Förordning (2018:1882)

4 §

  Ordföranden utser en eller flera av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid.

En vetenskaplig sekreterare ska förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.
Förordning (2019:1154)

5 §

  Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning.
Förordning (2018:1882)

6 §

  Ärendena avgörs efter föredragning. En vetenskaplig sekreterare är föredragande i nämnden. Även personal vid Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden. Förordning (2019:1154)

9 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning:

5 § om delegering,

14 § om nämndens sammansättning,

15 och 16 §§ om beslutsförhet, och

27 § om rätt att företräda staten vid domstol.
Förordning (2019:1154)

10 §

  Har upphävts genom förordning (2019:1154)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2019:1154)

12 §

  Har upphävts genom förordning (2019:1154)

13 §

  Har betecknats 9 § genom förordning (2019:1154)

Whoops, looks like something went wrong.