Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnden

6 av 18 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:352). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnden upphävdes 2019-01-01 genom SFS 2018:1879


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande yttranden om forskning som avser människor enligt bestämmelserna i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Förordning (2008:352)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2008:352)

6 §

  En regional etikprövningsnämnd leds av ordförandena för nämndens avdelningar (nämndledningen). Nämndledningen ska utföra de uppgifter som enligt 3 § och 4 § 1-4 myndighetsförordningen (2007:515) ankommer på myndighetens ledning. Nämndledningen ska också fatta beslut om årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt andra beslut av större betydelse. Beslut i ärenden som anges i 1 och 2 §§ denna förordning ska dock fattas av en avdelning inom nämnden.

Regeringen utser en av avdelningsordförandena att vara ordförande för nämndledningen.

Om ett ärende som ska avgöras av nämndledningen är så brådskande att nämndledningen inte hinner sammanträda för att behandla det, får det avgöras av ordföranden för nämndledningen. Förordning (2008:352)

7 a §

  De landsting som anges nedan ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive regional etikprövningsnämnd. Innan de lämnar förslag ska de samråda med andra landsting i de län som ingår i respektive nämnds upptagningsområde enligt bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor.

Nämnd          Landsting
Regionala etikprövningsnämnden i
Göteborg        Västra Götalands
          läns landsting
Regionala etikprövningsnämnden i
Linköping        Östergötlands läns
          landsting
Regionala etikprövningsnämnden i Lund  Skåne läns landsting
Regionala etikprövningsnämnden i
Stockholm        Stockholms läns
          landsting
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå  Västerbottens läns
          landsting
Regionala etikprövningsnämnden i
Uppsala          Uppsala läns landsting
Förordning (2008:352)

15 §

  Har upphävts genom förordning (2008:352)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2008:352)

Whoops, looks like something went wrong.