Förordning (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

4 av 7 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1271). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Myndigheten ska när det gäller polarområdena
   1. bedriva långsiktig planering för forskning och utveckling,
   2. organisera och genomföra forskningsexpeditioner,
   3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och utveckling,
   4. främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön,
   5. ansvara för infrastruktur för forskning,
   6. följa, främja och bistå med nödvändig expertis vid internationella förhandlingar, internationellt samarbete och samarbete inom Europeiska unionen,
   7. verka för att data från svensk forskning och relaterad verksamhet bevaras och tillhandahålls,
   8. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskning, och
   9. ansvara för kommunikation om expeditionsverksamhet och forskning.

Myndigheten fullgör också uppgifter enligt lagen (2006:924) om Antarktis och förordningen (2006:1111) om Antarktis.
Förordning (2010:360)

2 §

  Myndigheten ska samverka med myndigheter och andra organ vars verksamhet har anknytning till forskning i polarområdena.

Myndigheten ska vid planering av forskning i polarområdena samverka med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Myndigheten ska i frågor med teknisk och industriell inriktning samverka med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet i extremt klimat. Förordning (2010:360)

5 §

  Direktören är myndighetschef. Förordning (2017:1271)

5 a §

  Myndigheten får ta ut avgifter för
   1. polarforskningsexpeditioner, och
   2. boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko naturvetenskapliga station.

Myndigheten får ta ut avgifter med full kostnadstäckning för polarforskningsexpeditioner och upp till full kostnadstäckning för boendet för personal, studenter och gästforskare vid Abisko naturvetenskapliga station. Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten.
Förordning (2014:49)

Whoops, looks like something went wrong.