Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

4 av 13 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:519). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-23


1 §

  Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket ska i fråga om dessa
   1. i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten för att skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet och se till att den bedrivs effektivt,
   2. åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning,
   3. vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete,
   4. arbeta för god tillgänglighet och information när det gäller verksamheten, och
   5. arbeta för god samverkan dem emellan och med andra berörda myndigheter.

I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen. Förordning (2013:978)

1 a §

  Domstolsverket ska ansvara för utveckling av rättsinformation samt fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175).
Förordning (2008:1393)

1 b §

  Domstolsverket ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordinarie domare eller som hyresråd i hyresnämnd som behöver tillsättas. Förordning (2010:1810)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2017:519)