Förordning (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden

7 av 12 paragrafer (58 %) har ändrats i förordning (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:516). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


3 §

  Gentekniknämnden ska senast den 22 februari varje år till regeringen lämna en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste kalenderåret, med uppgift om hur forskning och utveckling har påverkats av miljöbalkens regler på området och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa regler. Förordning (2019:516)

5 §

  Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och 15 andra ledamöter.

För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden finns en personlig ersättare.

Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst fyra år.
Förordning (2010:1748)

6 §

  Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.

Åtta ledamöter ska vara riksdagsledamöter. En ledamot ska vara etiskt sakkunnig. Av övriga ledamöter utses
   1. två ledamöter efter förslag av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, varav en ledamot ska ha erfarenhet av djurskyddsfrågor, och
   2. fyra ledamöter efter förslag av Vetenskapsrådet, varav en ledamot ska vara ekolog.

Det som sägs i andra stycket om utseende av en ledamot tillämpas också på ersättaren för en sådan ledamot. Som ersättare för en ledamot som ska vara riksdagsledamot kan dock utses även den som enligt 3 kap. regeringsformen har utsetts till ersättare för en riksdagsledamot.

Upphör riksdagsledamotens uppdrag i riksdagen ska en ny ledamot och en ersättare för honom eller henne utses för den återstående tiden. Förordning (2010:1748)

7 §

  Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Gentekniknämnden.
Förordning (2019:516)

10 §

  Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordning (2019:516)

11 §

  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.
Förordning (2019:516)

12 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

4 § 4 om intern styrning och kontroll,

8 § om arbetsgivarpolitik.
Förordning (2019:516)