Förordning (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

9 av 16 paragrafer (56 %) har ändrats i förordning (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:633). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster upphävdes 2011-11-01 genom SFS 2011:1040


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-04


2 §

  En annons om upphandling enligt 7 kap., 13 kap. 2 och 5 §§ och 14 kap. 5 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. och 13 kap. 5 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska på snabbast lämpliga sätt sändas till Europeiska kommissionen för publicering. En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får även offentliggöra upphandlingen på något annat sätt under förutsättning att bestämmelserna i 7-9 §§ följs. Förordning (2010:633)

4 §

  En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska snarast möjligt efter varje budgetårs början skicka en förhandsannons enligt 7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster som avser varor eller tjänster till Europeiska kommissionen för publicering.

En förhandsannons som avser byggentreprenader ska snarast möjligt skickas till kommissionen för publicering.
Förordning (2010:633)

5 §

  En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får i stället för åtgärderna enligt 4 § offentliggöra förhandsannonsen på myndighetens respektive enhetens upphandlarprofil. I sådant fall ska den upphandlande myndigheten respektive upphandlande enheten med elektroniska medel skicka ett meddelande om att offentliggörandet i stället görs på upphandlarprofilen till Europeiska kommissionen.
Förhandsannonsen får inte offentliggöras på upphandlarprofilen innan meddelandet har skickats till kommissionen och den ska innehålla uppgift om vilken dag meddelandet skickades.
Förordning (2010:633)

6 §

  En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får välja på vilket av Europeiska unionens språk en annons ska publiceras. Endast texten i den publicerade språkversionen ska gälla. Förordning (2010:633)

7 §

  En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får inte på egen hand publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons innan den har skickats till Europeiska kommissionen.

Första stycket gäller inte efterannonsering enligt 7 kap. 3 § första stycket lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 6 § första stycket lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

En annons eller en förhandsannons som publiceras av den upphandlande myndigheten respektive upphandlande enheten på egen hand får inte innehålla någon ytterligare information än den som skickats till kommissionen eller offentliggjorts på upphandlarprofilen. Annonsen eller förhandsannonsen ska innehålla uppgift om vilken dag den skickades till kommissionen eller förhandsannonsen offentliggjorts på upphandlarprofilen. Förordning (2010:633)

8 §

  En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska kunna visa vilken dag en annons enligt 7 § första stycket har skickats för publicering eller ett meddelande enligt 5 § har skickats till Europeiska kommissionen.
Förordning (2010:633)

9 §

  En annons eller ett meddelande som en upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska sända till Europeiska kommissionen ska ha det format som framgår av kommissionens förordning (EG) nr 1564/2005 av den 7 september 2005 om standardformulär för offentliggörande av meddelanden avseende offentlig upphandling. Även en förhandsannons som en upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet offentliggör på upphandlarprofilen och ett meddelande enligt 5 § om sådant offentliggörande ska ha detta format.

Vid förfarande enligt 8 kap. 8 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska en annons eller ett meddelande översändas antingen per telefax eller med elektroniska medel.

En annons eller ett meddelande enligt lagen om offentlig upphandling som skickas på något annat sätt utan hjälp av elektroniska medel ska begränsas till omkring 650 ord.
Förordning (2010:633)

9 a §

  En annons om förhandsinsyn enligt 15 kap. 5 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 15 kap. 5 a § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska innehålla
   1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och kontaktuppgifter,
   2. föremålet för och värdet av kontraktet,
   3. namn och kontaktuppgifter avseende den eller de som tilldelats kontraktet,
   4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats, och
   5. de upplysningar i övrigt som är relevanta.
Förordning (2010:633)

15 §

  En allmän förvaltningsdomstol ska skicka en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster till Konkurrensverket. Förordning (2010:633)