Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

10 av 17 paragrafer (59 %) har ändrats i förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:680). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-18


1 §

  Bolagsverket ansvarar för
   1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, europabolag, europakooperativ och anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
   2. handels- och föreningsregisterärenden,
   3. bank- och försäkringsregisterärenden, och
   4. ärenden enligt 1 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister. Förordning (2009:706)

2 §

  Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek. Förordning (2008:1230)

3 §

  Bolagsverket för register över
   1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
   2. konkurser och företagsrekonstruktioner,
   3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
   4. anmälda verksamhetsutövare, och
   5. verkliga huvudmän. Förordning (2019:256)

4 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Bolagsverket prövar frågor om
   1. tillstånd och dispens enligt särskilda bestämmelser i lag eller annan föreskrift,
   2. ersättning till likvidatorer,
   3. huruvida medel eller tillgångar ska tillfalla Allmänna arvsfonden enligt 25 kap. 42 § eller 44 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 41 § eller 42 § tredje stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
   4. utseende av en god man vid inlösen av minoritetsaktier enligt 22 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen,
   5. utseende av ersättare för en styrelseledamot enligt 8 kap. 16 § aktiebolagslagen,
   6. likvidation av sparbanker, bankaktiebolag och medlemsbanker enligt 6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 31 § respektive 10 a kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
   7. dödande av en förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket är inskrivningsmyndighet,
   8. dödande av ett förkommet aktiebrev eller annan handling som avses i 4 § tredje stycket lagen om dödande av förkommen handling,
   9. kallelse till en stämma enligt 28 § lagen (2004:575) om europabolag, 7 kap. 17 § aktiebolagslagen, 36 § lagen (2006:595) om europakooperativ eller 6 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar,
   10. utseende av en revisor enligt 9 kap. 9, 9 a, 25 eller 26 § aktiebolagslagen eller 8 kap. 9, 10, 17, 29 eller 30 § lagen om ekonomiska föreningar, och
   11. utseende av en särskild granskare enligt 10 kap. 22 § aktiebolagslagen eller 9 kap. 2 eller 3 § lagen om ekonomiska föreningar.

Bolagsverket utfärdar även bevis och utdrag ur verkets register. Förordning (2020:680)

5 a §

  Bolagsverket ska se till att de regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Verket ska i så stor utsträckning som möjligt minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Förordning (2008:1230)

6 §

  Bolagsverket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation.

Bolagsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Förordning (2010:1534)

7 §

  Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets
   1. aktiebolagsregister,
   2. handelsregister,
   3. föreningsregister,
   4. filialregister,
   5. EEIG-register,
   6. företagsinteckningsregister,
   7. europabolagsregister,
   8. europakooperativsregister,
   9. bankregister,
   10. försäkringsregister,
   11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
   12. inteckningsbrevsregister,
   13. register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, eller
   14. register över anmälda verksamhetsutövare.
Förordning (2017:851)

9 §

  Vid Bolagsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Förordning (2020:46)

9 a §

  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Patentombudsnämnden. Förordning (2010:1024)

13 §

  Trots det som anges i 16 § och 21 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska Bolagsverket
   - ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling, även om beställningen omfattar färre än tio sidor, och
   - ta ut avgifter av staten för kopior av allmänna handlingar, utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling, kopior av video- eller ljudbandsupptagningar eller utskrifter av ljudbandsupptagningar samt för bevis och registerutdrag.

Bolagsverket ska ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 6 §.

Andra stycket gäller inte elektroniskt tillhandahållande av grunddata ur Bolagsverkets register som avses i 3 § och 7 § 1-13 till en statlig myndighet som inte är ett affärsverk.
Förordning (2017:851)