Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

15 av 20 paragrafer (75 %) har ändrats i förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1313). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


1 §

  Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Förordning (2015:528)

2 §

  Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Konkurrensverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1231)

4 §

  Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §
   1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde,
   2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissionen,
   3. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation och 3 § förordningen (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning,
   4. samla in uppgifter för statistikändamål,
   5. till Regeringskansliet årligen överlämna kopior av domar och slutliga beslut som gäller tillämpningen av 20 kap. 14 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap. 14 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 16 kap. 14 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
   6. fullgöra de uppgifter som ska skötas av en nationell konkurrensmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, och
   7. inom ramen för sina uppgifter enligt 1 arbeta för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Förordning (2019:18)

4 a §

  Har upphävts genom förordning (2015:528)

5 §

  Konkurrensverket ska till Europeiska kommissionen
   1. senast den 31 mars varje år överlämna en förteckning över vilka offentliga företag inom tillverkningsindustrin och holdingföretag som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt 8 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och
   2. årligen, och senast inom nio månader efter det att företagets räkenskapsår gått till ända, överlämna handlingar och annan ekonomisk information om sådana företag som sägs i 1.

Konkurrensverket ska vidare, om kommissionen begär det, överlämna information från en öppen eller en separat redovisning enligt 3 och 4 §§ samma lag. Detsamma gäller annan information som behövs för att utvärdera dessa redovisningar.
Förordning (2010:645)

6 §

  Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Verket får vid behov samverka med motsvarande myndigheter i andra länder.
Förordning (2015:528)

7 §

  Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar inte att Konkurrensverket, på eget initiativ eller efter en förfrågan, lämnar ut uppgifter till konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Island eller Norge när det är nödvändigt för att uppfylla avtal mellan dessa länder och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor.

Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet förenas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt. Förordning (2018:1621)

8 §

  Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag , upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om
   1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
   2. tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579), lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
   3. tillämpningen av 4 a kap. lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, och
   4. Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler.

Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver för sina uppgifter på konkurrensområdet.
Förordning (2016:1218)

9 §

  Konkurrensverket ska underrätta Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten innan verket väcker talan om eller ansöker om näringsförbud enligt 17 § lagen (2014:836) om näringsförbud. Förordning (2014:937)

9 a §

  Har upphävts genom förordning (2015:528)

10 §

  Konkurrensverket ska sträva efter en effektiv samverkan med myndigheter, länsstyrelser och andra berörda aktörer och bör vidare samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder.

Konkurrensverket ska samverka med Upphandlingsmyndigheten för att utveckla den offentliga upphandlingen.
Förordning (2015:528)

12 §

  Vid Konkurrensverket ska det finnas ett råd för forskningsfrågor. Rådet har till uppgift att bistå Konkurrensverket i arbetet med att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet. Rådet ska även tillföra verket och Upphandlingsmyndigheten sådana resultat från utvecklingen främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verkets och myndighetens verksamhet.

Rådet ska delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning. Beslut i sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag av rådet.
Förordning (2015:528)

13 §

  Rådet för forskningsfrågor består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter, som utses av Konkurrensverket efter samråd med Upphandlingsmyndigheten.
Rådets sammansättning ska vara representativ för de uppgifter som det har att utföra enligt 12 §. Förordning (2015:528)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2015:528)