Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

4 av 25 paragrafer (16 %) har ändrats i förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1582). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-23


2 §

  Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857) och 1 § förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el. Svenska kraftnät är även elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288).
Förordning (2013:211)

3 §

  Svenska kraftnät ska också
   1. bygga ut ett transmissionsnät för el i Sverige och förbindelser med elnät i andra länder baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,
   2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el,
   3. främja konkurrensen på elmarknaden,
   4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten,
   5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden,
   6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
   7. främja dammsäkerheten i landet,
   8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunikation, främst på transmissionsnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,
   9. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer,
   10. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion och nya användningsområden för el tas tillvara i omställningen av elsystemet,
   11. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,
   12. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som följer av förordning (EG) nr 714/2009,
   13. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
   14. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens energimyndighet, till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,
   15. senast den 1 juli varje år i en särskild rapport till regeringen redovisa
      a) hur kraftbalansen under den senaste vintern har upprätthållits,
      b) en prognos för kraftbalansen under den kommande vintern,
      c) en bedömning av förutsättningarna att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen, och
      d) vilka informationsinsatser som har riktats till aktörerna på elmarknaden i fråga om kraftbalansen, och
   16. inom sitt verksamhetsområde verka för att de energipolitiska mål som riksdagen har godkänt uppnås.
Förordning (2018:1582)

5 §

  Svenska kraftnät ska i fråga om dammsäkerhet
   1. följa klimatförändringarnas påverkan samt följa och medverka i utvecklingen i landet,
   2. verka för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar,
   3. årligen rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder,
   4. främja forskning och utveckling samt kunskapsförmedling, och
   5. svara för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete. Förordning (2014:215)

14 §

  Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som ska biträda affärsverket i arbetet med dammsäkerhetsfrågor (Dammsäkerhetsrådet). Rådet är ett informations- och samrådsorgan för frågor relaterade till dammsäkerhet.
Förordning (2014:215)