Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

6 av 26 paragrafer (23 %) har ändrats i förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1305). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


2 §

  Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857) och 1 § förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el. Svenska kraftnät är även elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288).
Förordning (2013:211)

3 §

  Svenska kraftnät ska också
   1. bygga ut ett transmissionsnät för el i Sverige och förbin- delser med elnät i andra länder baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,
   2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nation- ella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el,
   3. främja konkurrensen på elmarknaden,
   4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten,
   5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden,
   6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
   7. främja dammsäkerheten i landet,
   8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunikation, främst på transmissionsnätet, samt upplåta nät- kapacitet i dessa,
   9. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsy- stemet och löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer samt i enlighet med artikel 20.1 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el övervaka och utföra bedöm- ningar av resurstillräckligheten,
   10. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion och nya användningsområden för el tas tillvara i omställningen av elsystemet,
   11. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betal- ningar i enlighet med artikel 49 i förordning (EU) 2019/943,
   12. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgif- ter som följer av förordning (EU) 2019/943,
   13. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket dis- ponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
   14. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens energimyndighet, till Myndigheten för samhällsskydd och bered- skap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europe- iska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el enligt rå- dets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifie- ring av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruk- tur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,
   15. senast den 31 maj varje år i en särskild rapport till re- geringen redovisa
      a) hur kraftbalansen under den senaste vintern har upprätthål- lits,
      b) en prognos för kraftbalansen under den kommande vintern, där även omgivande länders exportmöjligheter beaktas för att inkludera en bedömning av hur mycket import Sverige kan räkna med vid topplasttimmen,
      c) en bedömning av förutsättningarna för att långsiktigt upp- rätthålla kraftbalansen, där även omgivande länders exportmöj- ligheter beaktas för att inkludera en bedömning av hur mycket import Sverige kan räkna med vid topplasttimmen, och
      d) vilka informationsinsatser som har riktats till aktörerna på elmarknaden i fråga om kraftbalansen,
   16. inom sitt verksamhetsområde verka för att de energipoli- tiska mål som riksdagen har godkänt uppnås, och
   17. vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG
      a) ta fram underlag enligt artiklarna 7, 10, 14 och 17 i för- ordningen, och
      b) särskilt samverka med Statens energimyndighet när denna fullgör sina uppgifter i egenskap av behörig myndighet enligt förordningen, i syfte att säkerställa ett effektivt utarbe- tande och korrekt genomförande av riskberedskapsplaner samt att underlätta förebyggande och utvärdering av elkriser och informationsutbyte om sådana. Förordning (2019:1305)

5 §

  Svenska kraftnät ska i fråga om dammsäkerhet
   1. följa klimatförändringarnas påverkan samt följa och medverka i utvecklingen i landet,
   2. verka för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar,
   3. årligen rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder,
   4. främja forskning och utveckling samt kunskapsförmedling, och
   5. svara för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete. Förordning (2014:215)

13 §

  Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett rådgivande organ som benämns Elberedskapsrådet. Rådet har till uppgift att be- vaka elföretagens och det övriga totalförsvarets intressen i frågor om elberedskap. Rådet ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inrikt- ning på beredskapsåtgärder eller föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder. Myndighetschefen ska vara ordförande i Elberedskapsrådet.

Rådet ska bestå av högst tolv ledamöter.
Förordning (2019:1305)

14 §

  Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som ska biträda affärsverket i arbetet med dammsäkerhetsfrågor (Dammsäkerhetsrådet). Rådet är ett informations- och samrådsorgan för frågor relaterade till dammsäkerhet.
Förordning (2014:215)

19 a §

  Regeringen utser ledamöterna i Elberedskapsrådet för en bestämd tid. Förordning (2019:1305)