Förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket

3 av 11 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:219). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. De övergripande målen för verksamheten är att förebygga skador orsakade av elektricitet på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Verket ska svara för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

Verket ska också följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1071)

2 §

  Med stöd av bestämmelser i lag eller förordning ger Elsäkerhetsverket auktorisation att utföra elinstallationsarbete samt är tillsynsmyndighet för personer med sådan auktorisation och för elinstallationsföretag, elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning. Förordning (2017:219)

3 §

  Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2016:179)

Whoops, looks like something went wrong.