Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

6 av 11 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:5). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 §

  Myndigheten ska särskilt svara för
   1. planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen,
   2. anvisning av platser till hemmen,
   3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll,
   4. metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete. Förordning (2009:1143)

3 §

  Myndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och regioner i samband med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser som anknyter till verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.

Myndigheten får också tillhandahålla sådana varor och tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.
Förordning (2019:1064)

4 §

  Myndigheten ska
   - utforma sin verksamhet så att den utgår från flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov,
   - inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn bedöma konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa.

Myndigheten ska i sin verksamhet utgå från ett brukarperspektiv. Förordning (2008:1426)

5 §

  Myndigheten ska, genom samverkan med andra myndigheter och övriga aktörer, verka för att brukarna får en sammanhållen vård. Förordning (2008:1426)

7 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2020:5)

11 §

  Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får ifråga om verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Med undantag för avgifter för eftervård enligt 3 § första stycket får myndigheten bestämma sådana avgifter som avses i första stycket upp till full kostnadstäckning.
Förordning (2011:1502)

Whoops, looks like something went wrong.