Förordning (2007:1140) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

10 av 11 paragrafer (91 %) har ändrats i förordning (2007:1140) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:73). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1140) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor upphävdes 2015-03-15 genom SFS 2015:49


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ett övergripande ansvar för att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer.
Förordning (2014:73)

2 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska inom ungdomspolitiken särskilt
   1. ansvara för att det finns samlad kunskap om ungdomars levnadsvillkor och sprida denna kunskap på nationell och lokal nivå,
   2. göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters verksamheter,
   3. verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik och stödja denna utveckling, och
   4. verka för förnyelse och utveckling av ungdomars fritids- och föreningsverksamheter. Förordning (2014:73)

3 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska inom politiken för det civila samhället
   1. ansvara för att det finns samlad kunskap om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling samt sprida denna kunskap på nationell, regional och lokal nivå,
   2. analysera, följa upp och utvärdera insatser inom området, och
   3. bilda nätverk för samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer. Förordning (2014:73)

5 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som regeringen beslutar. Myndigheten ansvarar för att programmen genomförs i Sverige och för hanteringen av de stödstrukturer som hör till programmen. Förordning (2014:73)

6 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska inom sitt verksamhetsområde, om det inte finns särskilda skäl mot detta, med kön som övergripande indelningsgrund redovisa statistik, uppföljningar och analyser uppdelat på ålder, inrikes respektive utrikes födda samt bostadsort, om möjligt på stadsdelsnivå. Förordning (2014:73)

7 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor leds av en myndighetschef. Förordning (2014:73)

8 §

  Vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter, ordföranden inräknad. Förordning (2014:73)

10 §

  Vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2014:73)

11 §

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2014:73)