Förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

30 av 31 paragrafer (97 %) har ändrats i förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1124). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


2 §

  Myndigheten har till uppgift att besluta om huruvida uppgifter som kommit fram vid registerkontroll och särskild personutredning enligt 3 kap. 19 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska lämnas ut för säkerhetsprövning.

Myndigheten ska pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i sådana fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. och 7 § skyddsförordningen (2010:523). Förordning (2018:1740)

3 §

  Myndigheten fattar beslut om kvalificerad skyddsidentitet i de fall som avses i 2 § 1 lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Myndigheten prövar också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter. Förordning (2020:1056)

4 §

  Myndigheten leds av en nämnd. Förordning (2009:1516)

5 §

  Antalet ledamöter i nämnden och dess sammansättning framgår av 5 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2009:1516)

6 §

  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2009:1516)

7 §

  Nämnden får i arbetsordningen eller genom ett särskilt beslut i fråga om tillsyns- och kontrollärenden enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet, lämna över till nämndens ordförande eller vice ordförande att fatta beslut av enkel beskaffenhet. Ett sådant överlämnande får dock inte avse behörighet att fatta beslut om underrättelse till enskild enligt 3 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Beslut som ordföranden eller vice ordföranden har fattat med stöd av ett överlämnande ska anmälas till nämnden på det sätt och den tid som nämnden bestämmer.

När det gäller de ärenden som avgörs av Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen finns särskilda bestämmelser om delegering i 22 § tredje stycket och 26 §.
Förordning (2009:1516)

8 §

  Inom myndigheten ska det finnas två särskilda beslutsorgan, som benämns Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Registerkontrolldelegationen har till uppgift att besluta i frågor som avses i 2 §.
Skyddsregistreringsdelegationen har till uppgift att besluta i frågor som avses i 3 §.

Varje delegation består av en ordförande, en vice ordförande samt högst tre andra ledamöter. Förordning (2009:1516)

9 §

  Delegationerna som anges i 8 § ansvarar för sina beslut.
Förordning (2009:1516)

10 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett kansli.
Förordning (2009:1516)

11 §

  Säkerhetspolisen ska tillhandahålla Registerkontrolldelegationen sammanträdes- och kontorslokaler och kanslistöd. Förordning (2018:1740)

12 §

  Bestämmelser om hur ledamöterna i myndighetens nämnd ska utses finns i 5 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2009:1516)

13 §

  Ledamöterna i Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen utses av regeringen för en bestämd tid. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare eller ha annan motsvarande juridisk erfarenhet.

Av de övriga ledamöterna i Skyddsregistreringsdelegationen ska en av dem ha särskild erfarenhet av verksamhet som avser folkbokföring. Förordning (2009:1516)

14 §

  Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.
Förordning (2009:1516)

15 §

  Har upphävts genom förordning (2018:1740)

16 §

  Bestämmelser om handläggning av tillsyns- och kontrollärenden i myndighetens nämnd finns i 2-4 §§ lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet och i 17-20 §§ denna förordning. Förordning (2009:1516)

17 §

  Nämnden sammanträder efter kallelse av ordföranden. Om en ledamot begär att nämnden ska sammankallas, ska en sådan begäran följas om ordföranden anser att det finns skäl för det.
Förordning (2009:1516)

18 §

  Vid handläggningen av ett ärende som kräver särskild kompetens får nämnden förordna en sakkunnig person till att biträda nämnden. Förordning (2009:1516)

19 §

  Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande får av nämnden tillerkännas skälig ersättning av allmänna medel för sina inställelsekostnader.
Förordning (2009:1516)

20 §

  Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till Åklagarmyndigheten eller någon annan behörig myndighet.

Om nämnden vid tillsyn enligt 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet uppmärksammar felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller juridisk person, får nämnden anmäla det till Justitiekanslern. Om nämnden uppmärksammar sådana felaktigheter vid kontroll enligt 3 § samma lag, ska nämnden anmäla det till Justitiekanslern.

Om nämnden bedömer att Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen brister i sina skyldigheter vid behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att korrigerande befogenheter kan aktualiseras, ska nämnden anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.

Innan en sådan anmälan som avses i första-tredje styckena görs ska nämnden samråda med den myndighet som anmälan ska göras till. När anmälan har gjorts ska nämnden ge myndigheten det biträde som behövs. Myndigheten har rätt att ta del av nämndens underlag i den utsträckning som det behövs.
Förordning (2020:1124)

21 §

  Registerkontrolldelegationen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Delegationen ska vidare sammanträda om någon av ledamöterna begär det och ordföranden anser att det finns skäl för det. Förordning (2009:1516)

22 §

  Registerkontrolldelegationen är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

Om både ordföranden och vice ordföranden i delegationen har förhinder får nämndens ordförande träda in som delegationens ordförande.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten lämna över till Registerkontrolldelegationens ordförande, vice ordförande, föredragande eller annan handläggare att avgöra ärenden som är av enkel beskaffenhet. Förordning (2009:1516)

23 §

  En uppgift får lämnas ut endast om alla är ense om beslutet. Anser någon av ledamöterna att uppgiften inte bör lämnas ut, får ordföranden lämna över ärendet till regeringen för handläggning, om ordföranden anser att uppgiften ändå bör lämnas ut. Förordning (2009:1516)

24 §

  När en ansökan om kvalificerad skyddsidentitet har kommit in ska Skyddsregistreringsdelegationen, utom i fall som avses i 25 § andra stycket, sammanträda så snart som möjligt. Förordning (2009:1516)

25 §

  Skyddsregistreringsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

I brådskande fall får ordföranden eller vice ordföranden i delegationen besluta i ärenden om kvalificerad skyddsidentitet.
Ett sådant beslut ska anmälas till delegationen vid nästa sammanträde.

Om både ordföranden och vice ordföranden i delegationen har förhinder får nämndens ordförande träda in som delegationens ordförande. Förordning (2009:1516)

26 §

  I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten lämna över till Skyddsregistreringsdelegationens ordförande eller vice ordförande att avgöra ärenden som är av enkel beskaffenhet.

Överlämnande som avses i första stycket får inte avse beslut om kvalificerad skyddsidentitet eller förordnande om att beslut om kvalificerad skyddsidentitet ska ändras eller inte längre gälla. Myndigheten får dock lämna över till ordföranden eller vice ordföranden i Skyddsregistreringsdelegationen att förordna att beslut om kvalificerad skyddsidentitet inte längre ska gälla om anställningsmyndigheten har begärt detta.
Förordning (2009:1516)

27 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1029)

28 §

  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet m.m.
Förordning (2009:1516)

29 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1516)

30 §

  Ny beteckning 27 § genom förordning (2009:1516)

31 §

  Ny beteckning 28 § genom förordning (2009:1516)