Förordning (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet

17 av 30 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:468). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet upphävdes 2014-07-01 genom SFS 2014:520


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi.

Myndigheten ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndigheten ska vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.
Myndigheten ska bidra till omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Stränga krav ska ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid omvandling och utveckling av all energiteknik.

Myndigheten ska verka för att de av riksdagen antagna energipolitiska målen till år 2020 ska uppnås.

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bidra i det arbete som föranleds av att riksdagen fattat beslut om att möjliggöra kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften genom bl.a. omvärldsbevakning och genom att belysa förutsättningarna i övrigt. Förordning (2013:468)

2 §

  Statens energimyndighet ska
   1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi,
   2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet och verka för en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft,
   3. inom sitt verksamhetsområde främja forskning och innovation i form av en strategiskt utformad samlad insats som spänner över hela innovationssystemet, i nära samverkan med, och som komplement till, övriga energipolitiska insatser och andra styrmedel som syftar till att nå klimat- och energimål samt energirelaterade miljöpolitiska mål,
   4. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG,
   5. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade energipolitiska programmen,
   6. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och särskilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och betydelse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten,
   7. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
   8. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
   9. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning följs,
   10. för Sveriges räkning, som nationell expertmyndighet för de projektbaserade mekanismerna gemensamt genomförande och ren utveckling, ansvara för att formellt godkänna deltagande i klimatprojekt i enlighet med beslut 16/CP.7 och 17/CP.7 under Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar,
   11. inom sin verksamhet för en effektiv energianvändning, beakta behoven av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utformning av märkning och tekniska standarder samt vid provning av energianvändande utrustning,
   12. bistå Regeringskansliet i att tillvarata Sveriges intressen i de internationella klimatfonder som Sverige deltar i inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, samt för de multilaterala utvecklingsbankerna,
   13. tillsammans med Naturvårdsverket delta i arbetet med att genomföra och föreslå förbättringar av systemet för handel med utsläppsrätter,
   14. medverka i och förvärva utsläppsenheter från projekt eller program inom ramen för de projektbaserade flexibla mekanismerna gemensamt genomförande och ren utveckling under Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (Kyotoprotokollet) samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer upprättade under denna ramkonvention eller inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (ansvarsfördelningsbeslutet) som ett led i utvecklandet av mekanismer för internationell utsläppshandel och i syfte att bidra till att uppnå Sveriges internationella åtaganden och nationella mål,
   15. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och i enlighet med prioriteringarna i gällande nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning,
   16. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
   17. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram underlag i enlighet med artiklar och definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG samt i enlighet med bilagorna II, III, V, VI och VII till direktivet,
   18. inom sitt ansvarsområde för energiberedskap bedriva omvärldsbevakning och analys samt utveckla och samordna samhällets krisberedskapsförmåga och stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området, och
   19. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Affärsverket svenska kraftnät, till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorerna olja och gas enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna.
Förordning (2013:468)

3 §

  Myndigheten ska fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V i avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den 18 november 1974 (SÖ 1975:50) och de uppgifter för krisåtgärder som följer av avtalet. Myndigheten ska även fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter.

Myndigheten ska planera, samordna, och i den utsträckning som regeringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av energi. I frågor om planering och samordning ska myndigheten samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten har ett övergripande ansvar för planering av underlag för prioritering av samhällsviktiga elanvändare enligt förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Förordning (2013:468)

3 a §

  Statens energimyndighet ska ansvara för genomförandeåtgärder enligt artikel 4.4 och artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG.

Myndigheten ska även främja och bevaka utvecklingen på marknaderna för energitjänster och energieffektiva produkter samt uppmärksamma behov av åtgärder för att undanröja hinder som hämmar utvecklingen på dessa marknader.
Förordning (2011:97)

4 §

  Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ankommer på den nationella administratören i kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011. Dessa uppgifter inkluderar administration av konton för
   1. Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter,
   2. ansvarsfördelningsbeslutet som avses i 2 § 14, och
   3. Sveriges nationella register under Kyotoprotokollet.

Myndigheten har till uppgift att, tillsammans med Naturvårdsverket, löpande informera verksamhetsutövare och allmänheten om EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat. Myndigheten ska följa upp, utvärdera och redogöra för utvecklingen inom elcertifikatssystemet. Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt förordningen (2004:1198) om program för energieffektivisering och ska redogöra för resultaten av denna verksamhet. Förordning (2013:468)

10 §

  Statens energimyndighet ska tillsammans med Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ingå i en samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.
Förordning (2013:468)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2009:163)

11 a §

  Vid Statens energimyndighet ska det finnas en nämnd, Fjärrvärmenämnden, med uppgift att hantera frågor om medling enligt fjärrvärmelagen (2008:263). Förordning (2008:528)

11 b §

  Fjärrvärmenämnden består av
   1. en ordförande och en vice ordförande som ska vara eller ha varit ordinarie domare,
   2. en ledamot som ska vara väl förtrogen med fjärrvärmeföretags förhållanden och en ledamot som ska vara väl förtrogen med fjärrvärmekunders förhållanden, och
   3. tre experter som ska ha kunskap om produktion och distribution av fjärrvärme och som inte får vara anställda hos något fjärrvärmeföretag eller hos någon part på fjärrvärmemarknaden.

Ledamöterna enligt första stycket 2 ska ha varsin ersättare.
Förordning (2009:163)

11 c §

  Ärenden enligt 13 § fjärrvärmelagen (2008:263) handläggs av ordföranden eller vice ordföranden, ledamöterna enligt 11 b § första stycket 2 och en av experterna.

Medling och ärenden enligt 14-16 §§ fjärrvärmelagen handläggs av ordföranden eller vice ordföranden. Ordföranden eller vice ordföranden får hänskjuta ett ärende, som inte innebär medling, till avgörande enligt första stycket.
Förordning (2009:163)

11 d §

  I ärenden om medling om tillträde till rörledningar enligt 37 § fjärrvärmelagen (2008:263) tillämpas bestämmelserna i 11-16 §§ fjärrvärmelagen i tillämpliga delar. Ansökan om medling ska ha kommit in till fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag fjärrvärmeföretaget enligt 37 § fjärrvärmelagen angett skälen för att tillträde inte medges.

Ärenden enligt första stycket handläggs av ordföranden eller vice ordföranden och experterna. Förordning (2009:163)

11 e §

  Regeringen utser ordförande, vice ordförande, experter, ledamöter och ersättare enligt 11 b § för en bestämd tid. Förordning (2009:163)

11 f §

  Fjärrvärmenämnden ska årligen till regeringen lämna en redogörelse för verksamheten. I redogörelsen ska fjärrvärmenämnden bland annat redovisa antalet medlingsuppdrag, vilka som varit parter i förhandlingarna, de frågor som förhandlingarna gällt och resultatet av medlingen.
Förordning (2008:528)

12 §

  Vid Statens energimyndighet ska det finnas en beslutande nämnd, Energiutvecklingsnämnden. Nämnden har till uppgift att inom myndighetens verksamhetsområde
   1. verka för fördjupad samverkan med näringslivet om forskning, utveckling, demonstration,
   2. besluta om statsstöd till projekt enligt förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, och
   3. besluta om stöd till projekt av samma slag som avses i 2 med universitet, högskola eller liknande organisationer som stödmottagare. Förordning (2011:932)

17 §

  Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta fram underlag till sådan rapportering som faller inom myndighetens ansvarsområde.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Lag (2012:276)

22 §

  Statens energimyndighet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2010:807)

23 §

  Statens energimyndighet ska ta ut försörjningstrygghetsavgifter med stöd av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. Myndigheten ska disponera inkomsterna i verksamhet som sker enligt förordning (EU) nr 994/2010 samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Lag (2012:276)