Förordning (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

8 av 34 paragrafer (24 %) har ändrats i förordning (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:123). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1155) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling upphävdes 2009-04-01 genom SFS 2009:145


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


9 §

  Verket för näringslivsutveckling ska
   1. svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,
   2. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket i frågor som avses i 1,
   3. utveckla, underhålla och tillämpa metoder för att mäta administrativa eller andra kostnader för företag som regler för företagande kan medföra, och andra metoder som kan användas för att förbättra dessa regler,
   4. tillhandahålla en servicefunktion för att ta emot synpunkter och förslag som rör regler för företagande samt årligen svara för en sammanställning och analys av sådana synpunkter eller förslag som har kommit in till verket,
   5. delta i det internationella arbetet på regelförenklingsområdet, och
   6. även i övrigt utvärdera och analysera reglers effekter på företagen. Förordning (2008:123)

19 §

  Vid Verket för näringslivsutveckling finns det en enhet för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt av programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

I övrigt bestämmer Verket för näringslivsutveckling sin egen organisation. Förordning (2008:123)

24 §

  Har upphävts genom förordning (2008:123)

25 §

  Har upphävts genom förordning (2008:123)

26 §

  Har upphävts genom förordning (2008:123)

27 §

  Har upphävts genom förordning (2008:123)

28 §

  Har upphävts genom förordning (2008:123)

29 §

  Har upphävts genom förordning (2008:123)