Förordning (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket

4 av 19 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1336). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket upphävdes 2010-04-01 genom SFS 2010:184


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


2 a §

  Luftfartsverket ska särskilt verka för
   1. att flygtransportsystemet är tillgängligt för människor med funktionshinder,
   2. hög punktlighet i den kommersiella luftfarten,
   3. ökat resande med kollektivtrafik till och från flygplatserna,
   4. minskad klimat- och miljöpåverkan i fråga om utsläpp till luft och vatten, buller från flygtrafik samt kemikalieanvändning,
   5. att regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.
Förordning (2008:1336)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1336)

7 §

  Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tolv ledamöter, personalföreträdarna medräknade. Förordning (2008:472)

18 §

  För verksamhet som utgör myndighetsutövning ska Luftfartsverket få kompensation för ingående mervärdesskatt på det sätt som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt. Förordning (2008:1336)