Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

16 av 25 paragrafer (64 %) har ändrats i förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:1072). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-08-24


1 §

  Sjöfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verket ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande synsätt. Förordning (2009:1449)

2 §

  Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att
   1. tillhandahålla lotsning,
   2. i egenskap av infrastrukturhållare för farleder svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
   3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst,
   4. svara för isbrytning,
   5. verka inom sitt ansvarsområde för att sjöfartens påverkan på miljön minimeras,
   6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsområde (sjökartläggning),
   7. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
   8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,
   9. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
   10. årligen bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen,
   11. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i 2006 års sjöarbetskonvention,
   12. tillhandahålla sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporterings-system (SRS) och automatiskt fartygsidentifikationssystem (AIS),
   13. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se till att fartyg deltar i och följer reglerna för Sveriges sjötrafikinformationstjänst (VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS) och trafiksepareringssystem (TSS),
   14. tillhandahålla ett nationellt system för maritim information (Safe Sea Net Sweden) och se till att detta system svarar mot Europeiska unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten (Safe Sea Net) enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik inom gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/100/EU,
   15. svara för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se till att fartyg anmäler sig och lämnar de uppgifter i det nationella systemet för maritim information som följer av Transportstyrelsens föreskrifter,
   16. tillhandahålla ett system för harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteter (Single Window) och ansvara för samarbetet med Europeiska kommissionen och andra medlemsstater i fråga om att utveckla metoder för harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteterna enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG, i den ursprungliga lydelsen, och
   17. svara för incidentrapportering hela dygnet och i övrigt utföra de uppgifter som anges i artikel 21 i direktiv 2002/59/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:1072)

3 §

  Verksamheten ska bedrivas med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten. Fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen ska beaktas. Förordning (2011:1225)

4 §

  Sjöfartsverket ska särskilt biträda regeringen med beredningen av ärenden i det internationella samarbetet inom Internationella hydrografiska organisationen (IHO).
Förordning (2012:791)

5 §

  Sjöfartsverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2010:183)

5 a §

  Sjöfartsverket ska
   1. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter, och
   2. följa och dokumentera forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Förordning (2013:168)

6 §

  För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Sjöfartsverket samråda med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.
Förordning (2008:1357)

7 §

  Sjöfartsverket ska samråda med Försvarsmakten när det gäller
   1. utmärkning av farleder som inte tidigare är utmärkta, och
   2. fyrbelysning av farleder eller indragning av fyrljus inom sådana vattenområden som avses i 5 § 5 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt enligt samma lag.
Förordning (2010:530)

8 §

  Sjöfartsverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.
miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).
Förordning (2011:378)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1357)

10 §

  Sjöfartsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Sjöfartsverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1225)

12 §

  Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tretton ledamöter, personalföreträdarna medräknade.
Förordning (2008:471)

12 a §

  Har upphävts genom förordning (2010:183)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1357)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1357)

19 §

  Har upphävts genom förordning (2008:1357)