Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

11 av 15 paragrafer (73 %) har ändrats i förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:854). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Institutet för rymdfysik ska bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete av högsta vetenskapliga kvalitet samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. Myndigheten ska medverka vid utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå som anordnas vid Uppsala universitet och Umeå universitet och får medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och högskolor.

Myndigheten ska även
   1. delta i internationella forskningssamarbeten,
   2. samverka med näringsliv och samhälle,
   3. ansvara för kommunikation om sin verksamhet, och
   4. göra data från observatorieverksamheten tillgängliga.
Förordning (2009:1537)

5 §

   Träder i kraft 2020-11-24
Föreståndaren är myndighetschef. Förordning (2020:854)

6 §

  Beslut om anställning av professorer vid myndigheten fattas av föreståndaren.

Vid anställning av en professor ska bestämmelserna i 4 kap. 3, 6 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) om behörighet och bedömningsgrunder, sakkunnigbedömning och kallelse tillämpas. Förordning (2012:71)

7 §

  Innan en professor anställs vid myndigheten ska även ett yttrande hämtas in från ett universitet eller en högskola där professorn ska medverka i utbildningen. Förordning (2012:71)

8 §

  För anställningar vid myndigheten som motsvarar anställningar i 4 och 5 kap. högskoleförordningen (1993:100) ska bestämmelserna i dessa kapitel och bestämmelserna om överklagande i 12 kap. i samma förordning tillämpas.
Förordning (2012:71)

9 §

  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2012:71)

9 a §

  Myndigheten får ta ut avgifter för
   1. undervisning,
   2. lokalhyror,
   3. drift av personalmatsal, och
   4. drift av mottagarstationen European Incoherent Scatter (EISCAT).

Myndigheten får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning och disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2014:48)

10 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2012:71)

11 §

  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.
Förordning (2012:71)

12 §

  Ny beteckning 10 § genom förordning (2012:71)

13 §

  Ny beteckning 10 § genom förordning (2012:71)