Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan

34 av 38 paragrafer (89 %) har ändrats i förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1504). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 kap. 1 §

  I denna förordning finns det i anslutning till högskolelagen (1992:1434) bestämmelser för Försvarshögskolan.
I övrigt gäller de bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) som anges särskilt i denna förordning.
Förordning (2010:1751)

1 kap. 2 §

  Försvarshögskolans hantering av säkerhetsskyddsfrågor regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). Förordning (2018:661)

1 kap. 3 §

  För Försvarshögskolan tillämpas 1 kap. 4-5, 7, 11-14 och 16 §§ högskoleförordningen (1993:100).
Förordning (2018:1030)

1 kap. 5 §

  Försvarshögskolan får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med högskolans uppgifter i övrigt. Förordning (2010:594)

2 kap. 1 §

  Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter, om inte annat följer av andra stycket. Ordföranden får inte vara anställd vid Försvarshögskolan. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har rätt att föreslå var sin ledamot.

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) gäller för Försvarshögskolan.

Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.
Förordning (2018:1133)

2 kap. 2 §

  För styrelsen, rektorn och rektorns ställföreträdare gäller 2 kap. 2-8, 10, 11 och 13 §§ högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2010:1751)

2 kap. 3 §

  Försvarshögskolan ska ha en forsknings- och utbildningsnämnd. Forsknings- och utbildningsnämnden ska ansvara för forskning och för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Nämnden ska i övrigt svara för de uppgifter som Försvarshögskolan beslutar.
Förordning (2018:132)

2 kap. 4 §

  Forsknings- och utbildningsnämnden ska bestå av minst elva ledamöter. Flertalet av ledamöterna ska vara personer som har en anställning vid Försvarshögskolan som
   1. professor, annan lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens, eller
   2. lärare inom ett visst ämnesområde och är officer samt har gått igenom högre militär utbildning eller motsvarande utbildning.

De ledamöter som anges i första stycket ska utses genom val inom högskolan. Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om vilka personer som är valbara och röstberättigade och om valförfarandet.

Försvarshögskolans styrelse ska utse ytterligare högst tre ledamöter som ska vara lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid Försvarshögskolan. Av dessa ska minst en ledamot representera Försvarsmakten och en Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De studerande vid Försvarshögskolan har också rätt att vara representerade i nämnden med minst tre ledamöter. Förordning (2010:1751)

2 kap. 5 §

  Av 2 kap. 5 och 9 §§ högskolelagen (1992:1434) följer att Försvarshögskolan beslutar om sin interna organisation utöver styrelsen, rektorn och forsknings- och utbildningsnämnden.
Förordning (2010:1751)

2 kap. 6 §

  Bestämmelserna om studentrepresentation i 2 kap. 14 § första, andra och fjärde styckena högskoleförordningen (1993:100) gäller även för Försvarshögskolan. Om beslut inte ska fattas av forsknings- och utbildningsnämnden, gäller också 2 kap. 14 § tredje stycket.

För Försvarshögskolan gäller 2 kap. 16 § högskoleförordningen om högskolebibliotek. Förordning (2010:1751)

2 kap. 7 §

  Vid Försvarshögskolan ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Försvarshögskolan ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2010:1751)

3 kap. 1 §

  Vid anställning av professorer, lektorer och andra lärare och doktorander gäller 4 kap. 1, 3-7, 9 och 11-17 §§ samt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2010:1751)

3 kap. 2 §

  Vid anställning av officerare som lärare gäller 4 kap. 1, 5, 9, 13-15 och 17 §§ högskoleförordningen (1993:100). Vid sådana anställningar ska 6 § anställningsförordningen (1994:373) inte tillämpas.

Med officerare avses i denna förordning de som är eller har varit anställda som officer i Försvarsmakten och utländska officerare. Förordning (2010:1751)

4 kap. 1 §

  Inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå får vid Försvarshögskolan avläggas endast de examina som anges i bilagan till denna förordning. I bilagan anges också på vilken nivå och inom vilka områden en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Bilagan innehåller även bestämmelser om examensbenämning och om översättning av examensbenämningen. Förordning (2018:132)

4 kap. 2 §

  För utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå gäller i övrigt 6 kap. 2, 3, 6-11, 11 b-11 f, 13-18 och 20-36 §§ högskoleförordningen (1993:100).
Förordning (2018:132)

4 kap. 2 a §

  Försvarshögskolan får delta i ett utbildningssamarbete som anges i 1 kap. 17 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) bara om samarbetet grundas på en skriftlig överenskommelse. En sådan överenskommelse får Försvarshögskolan ingå med
   1. ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen,
   2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
   3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.
Förordning (2010:1751)

4 kap. 2 b §

  Utöver vad som gäller enligt 6 kap. 11 b § högskoleförordningen (1993:100) får Försvarshögskolan ingå en överenskommelse som anges i 2 a § bara om utbildningen inte kan leda till officersexamen som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2010:1751)

4 kap. 3 §

   Träder i kraft 2022-01-01
För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till officersexamen och som anges i bilagan till denna förordning krävs, utöver vad som gäller för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5-6 och 24 §§ högskoleförordningen (1993:100), att sökanden
   1. är svensk medborgare,
   2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning,
   3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), och
   4. har bedömts lämplig för utbildningen av Försvarshögskolan.

Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om det krav som anges i första stycket 4. Förordning (2018:1504)

4 kap. 4 §

  För tillträde till utbildning som avses i 3 § gäller i fråga om särskild behörighet 7 kap. 8 § första stycket 1 och 3 och andra stycket högskoleförordningen (1993:100).

Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om den särskilda behörighet som krävs för att bli antagen till utbildning som avses i 3 §. Förordning (2018:1504)

4 kap. 5 §

   Träder i kraft 2022-01-01
För tillträde till utbildning som avses i 3 § gäller i övrigt 7 kap. 1-4, 12-13 och 17-23 §§ högskoleförordningen (1993:100) samt bilaga 3 till den förordningen med undantag av punkterna 3 och 8.

Försvarshögskolan får besluta om undantag från 7 kap. 13 § första stycket högskoleförordningen. Förordning (2018:1504)

4 kap. 6 §

   Träder i kraft 2022-01-01
För tillträde till övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå vid Försvarshögskolan gäller 7 kap. 1-6, 12-13, 15-28 och 30-41 §§ högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2018:1504)

4 kap. 6 a §

  De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse
   1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper, och
   2. andra villkor enligt vad som anges i 6 c § 2.

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förordning (2018:1504)

4 kap. 6 b §

  Försvarshögskolan får, i den utsträckning det ställs krav på särskild behörighet, meddela föreskrifter om vilka krav enligt 6 a § första stycket 1 som ska gälla för utbildning som avses i 6 §.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka kurser i gymnasieskolan som krav enligt första stycket får avse. Förordning (2018:1504)

4 kap. 6 c §

  Om det finns särskilda skäl, får Försvarshögskolan för tillträde till en viss utbildning som avses i 6 §, meddela föreskrifter om
   1. krav på kunskaper från andra kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper än de som följer av 6 b § andra stycket, eller
   2. krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Innan Försvarshögskolan meddelar föreskrifter enligt första stycket ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig över högskolans förslag. Förordning (2018:1504)

4 kap. 7 §

  Disciplinära åtgärder mot studenter som är antagna till och bedriver högskoleutbildning vid Försvarshögskolan får vidtas enligt bestämmelserna i 10 kap. högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2010:1751)

5 kap. 1 §

  Försvarshögskolan får på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller någon annan uppdragsgivare anordna uppdragsutbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Vad som sägs i 3 § andra stycket i förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor ska inte gälla för uppdragsutbildning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2010:1751)

5 kap. 2 §

  Försvarshögskolan får på uppdrag av Försvarsmakten anordna annan utbildning än den som regleras enligt denna förordning.

Vid utbildning enligt första stycket tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Förordning (2010:1751)

5 kap. 3 §

  I 3-8 §§ finns bestämmelser om öppen nätbaserad utbildning. Sådan utbildning är inte utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som det finns bestämmelser om i 4 kap. Förordning (2018:1330)

5 kap. 4 §

  Med öppen nätbaserad utbildning avses utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.

Öppen nätbaserad utbildning får anordnas om den knyter an till och främjar den högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå som försvarshögskolan får utfärda examen för eller den forskning som bedrivs vid högskolan. Förordning (2018:1330)

5 kap. 5 §

  För öppen nätbaserad utbildning gäller inte övriga bestämmelser om utbildning, studenter och doktorander i denna förordning eller i högskoleförordningen (1993:100).

Hänvisningar till denna förordning i andra förordningar omfattar 3-8 §§ enbart om det anges särskilt. Förordning (2018:1330)

5 kap. 6 §

  Försvarshögskolan får anordna prov för deltagarna och sätta betyg på en genomgången öppen nätbaserad utbildning eller del av en utbildning.

Högskolan får meddela föreskrifter om prov eller betyg. Förordning (2018:1330)

5 kap. 7 §

  Försvarshögskolan får utfärda utbildningsintyg till deltagare som genomgått utbildningen.

Högskolan får meddela föreskrifter om utbildningsintyg. Förordning (2018:1330)

5 kap. 8 §

  Försvarshögskolan får meddela ytterligare föreskrifter om öppen nätbaserad utbildning. Förordning (2018:1330)

6 kap. 1 §

  För överklagande av Försvarshögskolans beslut gäller 12 kap. högskoleförordningen (1993:100) med undantag för beslut om anställning av officerare som lärare enligt 3 kap. 2 § i denna förordning. Förordning (2010:1751)