Förordning (2007:1166) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

2 av 8 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2007:1166) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:434). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1166) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning upphävdes 2009-01-01 genom SFS 2008:986


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-06


1 §

  Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning har till uppgift att stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor i frågor om
   1. breddad rekrytering av studenter till universitet och högskolor,
   2. pedagogisk utveckling, och
   3. utbildning som bedrivs på distans och som grundas på informations- och kommunikationsteknik (IT-stödd distansutbildning).

Myndigheten ska i arbetet med dessa uppgifter bidra till kunskapsuppbyggnad, samordning och erfarenhetsutbyte mellan lärosätena. Arbetet ska ske i samarbete med lärosätena.
Förordning (2008:434)

2 §

  Myndigheten ska särskilt svara för att
   1. sprida information och verka för en ökad tillämpning av nationella och internationella kunskaper och erfarenheter inom området för de uppgifter som myndigheten ansvarar för,
   2. fördela medel för att främja breddad rekrytering och pedagogisk utveckling och för att stimulera IT-stödd distansutbildning, och
   3. följa upp och dokumentera resultaten av de insatser som myndigheten stödjer och främjar. Förordning (2008:434)