Förordning (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

1 av 10 paragraf (10 %) har ändrats i förordning (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1447). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet upphävdes 2017-01-01 genom SFS 2016:1201


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


2 §

  Brottsförebyggande rådet ska
   1. ansvara för officiell rättsstatistik i enlighet med vad som anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och analysera rättsstatistikens källor,
   2. följa, analysera och rapportera om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brott,
   3. utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och gärningsmän,
   4. årligen genomföra den nationella trygghetsundersökningen,
   5. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge regeringen underlag för åtgärder och prioriteringar på det kriminalpolitiska området samt löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor,
   6. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge myndigheterna inom det kriminalpolitiska området underlag för åtgärder och prioriteringar inom myndigheternas respektive verksamhetsområden,
   7. initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer,
   8. medverka till att rättsväsendet och andra brottsförebyggande aktörer får kunskap och information om såväl nationella som internationella forsknings- och utvecklingsprojekt på det kriminalpolitiska området, och
   9. integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet genom att i sitt utvärderings-, forsknings- och utvecklingsarbete belysa och beakta förhållandena utifrån ålder och kön.

Om det inte finns särskilda skäl mot det ska myndigheten redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund. Förordning (2009:1447)