Förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

4 av 14 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:328). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja brottsoffers rättigheter, uppmärksamma deras behov och intressen samt vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor.
Förordning (2010:1888)

2 §

  Utöver det som följer av lagen (1994:419) om brottsofferfond, brottsskadelagen (2014:322), förordningen (1994:426) om brottsofferfond och brottsskadeförordningen (2014:327) ska Brottsoffermyndigheten
   1. aktivt verka för att berörda får kännedom om möjligheterna till brottsskadeersättning och om möjligheterna till bidrag från brottsofferfonden,
   2. genom utåtriktad verksamhet verka för att myndigheter, andra aktörer och allmänheten får ökad kunskap om brottsofferfrågor,
   3. bidra till att förbättra förutsättningarna för samverkan i brottsofferfrågor mellan olika samhällsaktörer,
   4. lämna upplysningar, vägledning och råd i brottsofferfrågor samt ta tillvara synpunkter och erfarenheter från dem som drabbats av brott,
   5. medverka i internationellt samarbete på brottsofferområdet,
   6. för statens räkning återkräva utbetalad brottsskadeersättning samt i övrigt företräda staten i och utanför domstol i fråga om fordringar som avses i 28, 33 och 37 §§ brottsskadelagen, och
   7. integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv genom att i sin verksamhet belysa och beakta förhållandena utifrån ålder och kön.

Om det inte finns särskilda skäl mot det, ska myndigheten redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund. Förordning (2014:328)

5 §

  Enligt brottsskadelagen (2014:322) finns vid Brottsoffermyndigheten ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för brottsskadeersättning och som har till uppgift att avgöra ärenden enligt 22 § första stycket brottsskadelagen och andra ärenden som enligt lag ska prövas av nämnden.
Förordning (2014:328)

6 §

  Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en ersättare. Enligt 22 § andra stycket brottsskadelagen (2014:322) ska ordföranden och vice ordförandena i nämnden vara eller ha varit ordinarie domare. Förordning (2014:328)