Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

4 av 14 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:142). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-18


3 §

  Anstaltsorganisationen ska vara utformad så att den tillgodoser dels olika behov av övervakning och kontroll, dels de intagnas behov av sysselsättning samt främjar en ändamålsenlig planering av de intagnas frigivning.

Häktesorganisationen ska vara utformad på så sätt att den främjar ett effektivt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet. En lokalisering av häktena som underlättar detta samarbete ska eftersträvas. Innan beslut om större förändringar i häktesorganisationen fattas ska Kriminalvården samråda med Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och de tingsrätter och länsstyrelser som berörs av verksamheten.

Antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen ska fortlöpande anpassas till behovet. Förordning (2014:1177)

5 §

  Kriminalvården får mot avgift tillhandahålla sådana produkter och tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten i anstalt och häkte.

Kriminalvården får bestämma storleken på avgifterna enligt första stycket och disponera avgiftsintäkterna.
Förordning (2011:152)

6 §

  Kriminalvården ska verkställa de transporter som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen överlämnar enligt 29 a § polislagen (1984:387) samt lämna andra myndigheter den hjälp med transport som är särskilt föreskrivet.

För varje person som transporteras av Kriminalvården ska det föras journal. Förordning (2017:142)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2011:152)