Förordning (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

4 av 14 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:291). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Övervakningsnämndernas verksamhetsområden beslutas av regeringen.

Bestämmelser om övervakningsnämndernas sammansättning och uppgifter finns i
   - 26, 28 och 37 kap. brottsbalken,
   - passlagen (1978:302),
   - lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll,
   - fängelselagen (2010:610),
   - förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, och
   - fängelseförordningen (2010:2010). Förordning (2011:140)

3 §

  Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna förordnas av Domarnämnden. Nämndens beslut om förordnande får inte överklagas. Förordning (2008:431)

9 §

  En underrättelse om en övervakningsnämnds beslut ska sändas till Kriminalvården. Har en övervakningsnämnd ändrat villkoren i en behandlingsplan som har beslutats enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken, ska en underrättelse om beslutet också sändas till åklagaren. Förordning (2020:291)

12 §

  För arbete i en övervakningsnämnd ska följande ersättning lämnas.

Befattning    Ersättning
Ordförande    21 000 kronor per år samt 240 kronor 
      per dag under vilken arbete utförts för 
      nämndens räkning
Vice ordförande    10 000 kronor per år samt 240 kronor 
      per dag under vilken arbete utförts för 
      nämndens räkning
Tillfällig ersättare
för en ordförande  1 600 kronor per sammanträde
Ordförande som har beredskap enligt 5 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk
kontroll    1 000 kronor per dag
Kriminalvården beslutar om ersättning till övriga ledamöter i en övervakningsnämnd. Förordning (2016:866)