Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

13 av 22 paragrafer (59 %) har ändrats i förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1088). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för och kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och landskap. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.
Förordning (2015:1000)

2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten och hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten,
   2. driva och stödja publik och pedagogisk verksamhet och kommunicera kring frågor som rör myndighetens verksamhetsområde,
   3. verka för att öka förståelsen för och ge perspektiv på frågor inom myndighetens verksamhetsområde, främst när det gäller långsiktiga effekter på den biologiska mångfalden, miljön och landskapet,
   4. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av myndighetens verksamhet,
   5. bistå andra myndigheter i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, och
   6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2011:1562)

2 a §

  Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2017:1088)

3 §

  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:167)

3 a §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:167)

4 a §

  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:167)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1840)

9 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1840)

10 §

  Professorer anställs av myndigheten. Myndigheten ska informera om lediga sådana anställningar enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (2010:1840)

11 §

  I fråga om tillsättning, behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska 4 kap. 3 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses därvid myndigheten och med rektor överintendenten.
Förordning (2010:1840)

12 §

  Behörig till anställning som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör myndighetens verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper.
Förordning (2010:1840)

13 §

  För anställning som doktorand vid myndigheten ska bestämmelserna om arbetsuppgifter, behörighet och tidsbegränsning av anställning i 5 kap. 2, 3 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses myndigheten. Förordning (2010:1840)

17 §

  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Naturhistoriska riksmuseet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1000)