Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

10 av 16 paragrafer (63 %) har ändrats i förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1086). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.
Förordning (2015:1001)

2 §

  Myndigheten ska inom sitt område
   1. levandegöra konsten och dess samband med både samhällets utveckling och äldre konstformer,
   2. verka för konstnärlig och kulturell förnyelse,
   3. främja konstvetenskapen och förståelsen och intresset för vår tids konst,
   4. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika myndighetens samling,
   5. göra samlingen tillgänglig för allmänheten, ordna utställningar och bedriva pedagogisk verksamhet samt utlånings- och depositionsverksamhet,
   6. vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst som tillhör eller understöds av staten,
   7. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde, och
   8. utveckla sin position som ledande institution.
Förordning (2009:739)

3 §

  Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar i första hand måleri, skulptur, grafik, teckning och andra konstformer, företrädesvis från tiden efter år 1900, samt fotografiska bilder. Förordning (2009:739)

4 §

  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:168)

4 a §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:168)

5 §

  Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2017:1086)

6 §

  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:1566)

7 §

  Myndigheten ska samarbeta med Statens centrum för arkitektur och design och Nationalmuseum om gemensamma funktioner. Förordning (2013:72)

7 a §

  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:168)

12 §

  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 5, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Moderna museet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar.
Förordning (2015:1001)