Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

9 av 19 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2072). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 §

  Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Armémuseum och Flygvapenmuseum samt Försvarets traditionsnämnd. Förordning (2015:1002)

2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
   2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
   3. stödja samlingar av militär art i Sverige,
   4. främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet, och
   5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2011:1561)

2 a §

  Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1091)

3 a §

  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:169)

3 b §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:169)

7 §

  I fråga om sjöförsvaret ska myndigheten i lämplig omfattning samråda med Statens maritima och transporthistoriska museer. Förordning (2018:2072)

7 a §

  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:169)

9 §

  Försvarets traditionsnämnd ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör militära traditioner.

I Försvarets traditionsnämnd ingår två ledamöter som utses av myndigheten, tre ledamöter som utses av Försvarsmakten, en ledamot som utses av Statens maritima och transporthistoriska museer samt statsheraldikern vid Riksarkivet.

Överintendenten är ordförande i nämnden.
Förordning (2018:2072)

13 §

  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får ta betalt för depositioner av föremål ur samlingarna enligt grunder som myndigheten föreskriver.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Armémuseum och Flygvapenmuseum ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1002)