Förordning (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven

6 av 44 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:741). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:1593


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


3 §

  Riksarkivet har överinseende över den offentliga arkivverksamheten och handlägger arkivuppgifter som inte någon annan myndighet ska handlägga.

Riksarkivet ska särskilt
   1. verka för att myndigheter och sådana andra organ som avses i 2 § andra

stycket 1-7 på ett ändamålsenligt sätt fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) att bevara, hålla ordnade och vårda sina arkiv så att arkiven tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov,
   2. verka för utveckling av arkivverksamheten,
   3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar,
   4. ge kommunerna råd i arkivfrågor och verka för ökad enhetlighet och

samordning mellan den statliga och den kommunala arkivhanteringen, och
   5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:741)

3 a §

  Riksarkivet ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:741)

8 §

  Riksarkivet ska ge ut Svenskt biografiskt lexikon och Svenskt diplomatarium. Förordning (2008:1253)

12 §

  Landsarkiven ska följa den offentliga arkivverksamheten inom sitt distrikt och vidta eller hos Riksarkivet föreslå de åtgärder som behövs.

Varje landsarkiv ska särskilt
   1. verka för att myndigheter och sådana andra organ som avses i 11 § andra stycket 1-3 på ett ändamålsenligt sätt fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) att bevara, hålla ordnade och vårda sina arkiv så att arkiven tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltning samt forskningens behov,
   2. verka för utveckling av arkivverksamheten,
   3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar,
   4. ge kommunala myndigheter råd i arkivfrågor, och
   5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:741)

12 a §

  Landsarkiven ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:741)

38 a §

  Trots det som anges i 16 § och 21 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Riksarkivet och landsarkiven
   - ta ut en avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, och
   - ta ut en avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag. Förordning (2009:741)