Förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer

6 av 17 paragrafer (35 %) har ändrats i förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:170). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:1079


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
   2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att tillföra myndigheten,
   3. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
   4. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer inom sitt ansvarsområde, och
   5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:742)

2 a §

  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:742)

2 b §

  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:170)

2 c §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:170)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2009:1567)

6 a §

  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:170)

Whoops, looks like something went wrong.