Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

8 av 16 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:171). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige.

Myndigheten ska främja utvecklingen inom sitt verksamhetsområde genom fördelning av statliga bidrag.

Myndigheten ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. Förordning (2012:309)

2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta samt sprida kunskap och material om det svenska språket, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, det svenska teckenspråket samt dialekter, folkminnen, folkmusik och namn i Sverige,
   2. samla kunskap om och följa användningen av även andra språk i Sverige,
   3. initiera och samordna lexikaliskt arbete i fråga om de främmande språk som är aktuella för tolk- och översättarutbildning samt vara engagerad i terminologiskt arbete som rör invandrarspråk,
   4. ge råd och upplysningar i språkfrågor,
   5. yttra sig i ärenden om fastställande av ortnamn och granska förslag till

namn på allmänna kartor,
   6. yttra sig i frågor om personnamn,
   7. yttra sig i ärenden av språkpolitisk betydelse,
   8. följa tillämpningen av språklagen (2009:600) och verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska som huvudspråk och de nationella minoritetsspråken enligt gällande lagar och förordningar,
   9. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk, bland annat genom att ge ut skrivregler för den offentliga förvaltningen,
   10. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga förvaltningen,
   11. främja språkteknologisk och terminologisk utveckling, och
   12. verka för att den nordiska språkgemenskapen stärks.
Förordning (2012:514)

2 a §

  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:743)

3 §

  Myndigheten ska i samband med årsredovisningen varje år redovisa klarspråksarbetet under det gångna året.
Förordning (2012:309)

3 a §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:171)

4 §

  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:743)

4 a §

  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:171)

11 §

  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 1 och 2 får avgifter tas ut inom ramen för full kostnadstäckning.
Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får inte ta betalt för den rådgivning som är ett led i den språkvårdande verksamheten. Förordning (2009:743)