Förordning (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå

2 av 14 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:403). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:1923


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Statens biografbyrå prövar enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram om framställningen i en film eller ett videogram ska godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Myndigheten ska också utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap. 10 c och 10 d §§ brottsbalken, när det gäller rörliga bilder i filmer och videogram. Myndigheten ska föra register över videogramdistributörer enligt 15 § lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram.

Myndigheten ska också pröva frågor om medgivande till åtal och lämna yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.

Myndigheten ska se till att information om gällande regler och beslutade åldersgränser sprids till allmänheten. Myndigheten ska också föra en dialog med berörda branscher och parter i syfte att förhindra förekomsten av olaga våldsskildringar i rörliga bilder samt otillåten utlämning av teknisk upptagning.
Förordning (2010:403)

1 a §

  Statens biografbyrå ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verksamhet. Förordning (2009:744)