Förordning (2007:1183) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

5 av 18 paragrafer (28 %) har ändrats i förordning (2007:1183) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:745). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1183) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV upphävdes 2010-08-01 genom SFS 2010:1062


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  Granskningsnämnden för radio och TV har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av regler för sändningarnas innehåll i fråga om ljudradio- och TV-sändningar till allmänheten. I granskningen ingår kontroll av att den som på grund av tillstånd enligt 2 kap. 2 § radio- och TV-lagen (1996:844) har rätt att sända ljudradio- och TV-program, utövar denna rätt i enlighet med det tillstånd för programverksamheten som gäller. Myndigheten ska också följa innehållet i utländska ljudradio- och TV-sändningar som riktas till den svenska allmänheten. Förordning (2009:745)

2 a §

  Granskningsnämnden för radio och TV ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet.
Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verksamhet. Förordning (2009:745)

3 §

  Myndigheten ska se till att information om gällande regler och beslut av större vikt eller principiell betydelse sprids till berörda radio- och TV-företag och allmänheten.
Förordning (2009:745)

6 §

  Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i vilket nämnden prövar om den som ansvarar för sändningen har fullgjort sina skyldigheter enligt radio- och TV-lagen (1996:844) eller enligt det tillstånd som beslutats med stöd av 2 kap. 2 § samma lag. Förordning (2009:745)

9 §

  Granskningsärenden avgörs vid sammanträde med nämnden.
Under de förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § andra stycket radio- och TV-lagen (1996:844) får ärenden dock avgöras av ordföranden eller en vice ordförande. Sådana ärenden får också avgöras av direktören. Direktören får dock inte fatta beslut som innebär att den sändande brustit vid tillämpningen av radio- och TV-lagen eller de villkor som gäller för sändningarna. Ärenden som får avgöras av direktören får även avgöras av dennes ställföreträdare dels i den utsträckning som direktören beslutar i varje enskilt fall, dels enligt vad som framgår av arbetsordningen.

Andra förelägganden än sådana som innebär skyldighet att lämna nämnden en sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden beslutas alltid vid sammanträde med nämnden. Nämnden beslutar även om yttranden enligt 12 kap. 2 § fjärde stycket radio- och TV-lagen. Förordning (2009:745)