Förordning (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

6 av 16 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2013:1103). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet upphävdes 2015-01-01 genom SFS 2014:1585


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande,
   2. verka för ett försvarat och bevarat kulturarv samt ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer,
   3. leda och samordna arbetet med att bygga upp kunskapen om kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål,
   4. vårda och visa de kulturmiljöer som står under myndighetens förvaltning,
   5. samordna frågor om konservering och vård av byggnader, föremål och annat kulturhistoriskt material,
   6. utföra arkeologiska undersökningar,
   7. besluta om förvaltning av fornfynd,
   8. följa det regionala kulturmiljöarbetet samt stödja länsstyrelserna och de regionala museerna, och
   9. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:1564)

3 §

  Myndigheten ska även
   1. bedriva informations- och rådgivningsverksamhet samt främja utbildning om kulturmiljön, kulturminnen, kulturföremål och om vård av dessa,
   2. verka för att resultat från forsknings- och utvecklingsverksamhet utnyttjas inom kulturvården,
   3. verka för att kulturhistorisk värdering och urval utvecklas samt att kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål av särskild betydelse skyddas och vårdas,
   4. verka för att det finns ändamålsenliga system och metoder för arbetet med kulturmiljön och kulturarvet,
   5. följa upp kulturmiljöområdets styrmedel och arbetssätt,
   6. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information, och
   7. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2011:122)

5 §

  Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:84)

7 §

  Riksantikvarieämbetet ska för myndigheter och andra som förvaltar kulturarv tillhandahålla vissa museitjänster som förvaring och förebyggande föremålsvård. Förordning (2009:1564)

10 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Förordning (2013:1103)

16 §

  För verksamhet som anges i 2 § 6 samt 4 och 7 §§ ska myndigheten ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning.
Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2009:1564)