Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

14 av 16 paragrafer (88 %) har ändrats i förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1090). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle, nationellt och internationellt.

Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former. Förordning (2015:1003)

3 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och utveckla de samlingar som anförtrotts myndigheten,
   2. göra samlingarna tillgängliga för allmänheten och i det syftet bedriva utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet och annan förmedlingsverksamhet,
   3. genom kunskapsuppbyggnad och samarbeten med olika aktörer främja och berika samhällsdebatten inom sitt verksamhetsområde,
   4. samverka nationellt och internationellt med museer och andra aktörer, däribland det civila samhällets organisationer, för att nå största möjliga geografiska spridning och förankring,
   5. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten, och
   6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2014:172)

3 a §

  Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2017:1090)

3 b §

  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:172)

3 c §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:172)

5 §

  Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2010:192)

6 §

  Överintendenten är myndighetschef. Förordning (2010:192)

7 §

  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2010:192)

8 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2010:192)

9 §

  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Världskulturmuseet, Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1003)

10 §

  För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2010:192)

11 §

  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning. Förordning (2010:192)

12 §

  Ny beteckning 10 § genom förordning (2010:192)

13 §

  Ny beteckning 11 § genom förordning (2010:192)

Whoops, looks like something went wrong.