Förordning (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd

8 av 17 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1234). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1186) med instruktion för Statens kulturråd upphävdes 2012-08-01 genom SFS 2012:515


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  Statens kulturråd har till uppgift att främja utvecklingen inom kulturområdet genom fördelning av statliga bidrag för kulturell verksamhet och genom andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan myndighet. Myndigheten handlägger dock inte ärenden om utbildning eller om bidrag av stipendietyp till enskilda yrkesutövare inom kulturområdet.
Förordning (2011:123)

3 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. verka för samordning av och effektivitet i de statliga åtgärderna och genom detta främja utvecklingen av kulturverksamheten,
   2. följa utvecklingen på kulturområdet och svara för uppföljning av de statliga insatserna, och
   3. samla och sprida information om kulturell verksamhet och om åtgärder och initiativ på området. Förordning (2011:1234)

3 a §

  Inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska myndigheten representera staten i dialogen med berörda landsting samt ansvara för att den statliga bidragsgivningen följs upp. Den nationella uppföljningen ska medge länsvisa jämförelser.

Myndigheten ska till regeringen årligen redovisa och kommentera uppföljningen. Förordning (2010:2014)

4 §

  Har upphävts genom förordning (2011:123)

5 §

  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:748)

5 a §

  Myndigheten ska administrera det pris som anges i förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Förordning (2009:748)

7 a §

  Inom ramen för kultursamverkansmodellen ska det vid myndigheten finnas ett samverkansråd med uppgift att samordna de nationella kulturpolitiska intressena i modellen. Regeringen bestämmer vilka statliga myndigheter och nationella institutioner som ska ingå i samverkansrådet.
Förordning (2010:2014)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2011:1234)