Förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

4 av 12 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:173). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar upphävdes 2017-06-01 genom SFS 2017:303


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


1 §

  Riksutställningar har till uppgift att främja utveckling och samarbete på utställningsområdet.

Myndigheten ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar samt den samtida konstens utveckling och spridning i landet.
Förordning (2011:121)

2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. samla in och förmedla kunskaper och erfarenheter samt erbjuda teknik- och metodstöd till sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis, och
   2. stödja produktion och förmedling av turnerande utställningar i syfte att ge perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen.

Myndigheten får i begränsad omfattning producera turnerande utställningar i det syfte som anges i första stycket 2.
Förordning (2011:121)

2 a §

  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:749)

3 a §

  Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2014:173)