Förordning (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd

4 av 10 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:19). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


1 §

  Statens konstråd ska verka för att konsten blir ett betydelsefullt inslag i samhällsmiljön. Myndigheten ska
   1. beställa och förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet,
   2. medverka till skapandet och utvecklingen av offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer,
   3. utveckla och sprida kunskap inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer, och
   4. främja samtidskonstens utveckling och spridning.
Förordning (2019:19)

2 a §

  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:750)

2 b §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.
Förordning (2014:174)

3 a §

  Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och institutioner, det civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för konstområdets utveckling och gestaltningen av gemensamma miljöer. Förordning (2019:19)