Förordning (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden

2 av 6 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:751). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden upphävdes 2010-08-01 genom SFS 2010:769


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade, funktionshindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i en tidning samt afatiker och dyslektiker. Inom ramen för denna uppgift ska myndigheten
   1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar,
   2. svara för upphandling, fördelning och vidareutveckling av särskild mottagarutrustning enligt samma förordning,
   3. genom informationsinsatser söka intressera tidningsföretag att starta utgivning av radio- och kassettidningar (taltidningar),
   4. verka för att taltidningarna distribueras med digital teknik och använder talsyntesteknik, särskilt vid start av nya taltidningar,
   5. verka för att abonnenter på taltidningar får utbildning som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och sköta den tekniska utrustning som behövs för mottagningen, och
   6. följa och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av taltidningar. Förordning (2009:751)

2 §

  Myndigheten ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verksamhet.
Förordning (2009:751)