Förordning (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket

5 av 8 paragrafer (63 %) har ändrats i förordning (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:752). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket upphävdes 2010-08-01 genom SFS 2010:1062


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-02


1 §

  Radio- och TV-verket ska verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom radio och television. Myndigheten har till uppgift att besluta om tillstånd, avgifter och registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan myndighet. Myndigheten ska följa utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten.

Myndigheten har också till uppgift att besluta i frågor om utgivningsbevis och utöva tillsyn över verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.
Förordning (2009:752)

2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. enligt radio- och TV-lagen (1996:844) pröva frågor om tillstånd att sända närradio, fastställa sändningstider om tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid eller om en tillståndshavare begär att verket ska fastställa sändningsschemat i sin helhet, besluta om det samtidigt får sändas mer än ett närradioprogram i en kommun samt besluta om större sändningsområden än en kommun,
   2. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända lokalradio, om överlåtelse av sändningstillstånd samt bestämma sändningsområden,
   3. enligt radio- och TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända TV-program eller att under en begränsad tid sända ljudradioprogram,
   4. enligt radio- och TV-lagen förordna lokala kabelsändarföretag och besluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter,
   5. pröva frågor enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område,
   6. enligt radio- och TV-lagen godkänna och registrera de beteckningar för sändningar som används av den som sänder program samt föra register över tillståndshavare, satellitprogramföretag och satellitentreprenörer,
   7. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen samt föra register över verksamhet enligt samma paragraf,
   8. enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden föra register över utgivare,
   9. enligt radio- och TV-lagen utöva tillsyn samt pröva frågor om återkallelse och ändring av tillstånd,
   10. meddela föreskrifter och utöva tillsyn enligt 2 och 3 §§ förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,
   11. enligt förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar utlysa tillstånd att sända digital radio och lämna förslag till regeringen om fördelning av sändningstillstånden,
   12. meddela verkställighetsföreskrifter enligt förordningen (2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter,
   13. enligt 10 kap. 6 a och 6 b §§ radio- och TV-lagen hantera frågor om särskild avgift, och
   14. publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik samt ekonomi inom medieområdet.
Förordning (2009:752)

2 a §

  Radio- och TV-verket ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verksamhet. Förordning (2009:752)

3 §

  Radio- och TV-verket ska inför beslut om tillstånd att sända TV-program samråda med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen i konkurrensfrågor. Radio- och TV-verket ska även samråda med Post- och telestyrelsen i frågor om sändningsstandarder. Förordning (2007:1286)

3 a §

  Myndigheten ska samverka med Granskningsnämnden för radio- och TV, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå och Medierådet när det gäller uppgiften att följa utvecklingen inom medieområdet. Myndigheten ska i frågor om ägande- och branschstruktur även samarbeta med Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet. Förordning (2009:752)