Förordning (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden

5 av 10 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:292). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden upphävdes 2015-07-01 genom SFS 2015:300


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Presstödsnämnden har till uppgift att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Inom ramen för denna uppgift ska myndigheten
   1. pröva ansökningar om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och i övrigt tillämpa bestämmelserna i förordningen,
   2. följa och analysera utvecklingen inom dagspressen, och
   3. tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen (1977:827).
Förordning (2009:869)

2 §

  Myndigheten ska särskilt i anslutning till uppgifterna enligt 1 § 1 och 2 årligen rapportera till regeringen om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper, förändringar i tidningsägandet, utvecklingen av och förutsättningarna för tidningsdistributionen samt övriga väsentliga förändringar inom dagspressen.
Förordning (2014:292)

2 a §

  Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska integreras i myndighetens verksamhet. Förordning (2009:869)

4 §

  Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter. En av ledamöterna ska vara ordförande i nämnden och två ska vara vice ordförande. För varje ledamot ska det finnas en personlig suppleant.

Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.
Förordning (2011:1028)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2010:1120)