Förordning (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:755). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet upphävdes 2013-05-01 genom SFS 2013:71


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


1 §

  Arkitekturmuseet har till uppgift att belysa arkitekturen, samhällsplaneringen och forskningen inom sitt verksamhetsområde samt levandegöra den byggda, anlagda och formgivna miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen.

Vidare ska myndigheten verka för ett stärkt intresse för arkitektur, formgivning och design samt en ökad kunskap inom dessa områden. Förordning (2008:1250)

2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts museet och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten,
   2. driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet,
   3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala och lokala museer, och
   4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2009:755)

2 a §

  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:755)

4 §

  Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med myndighetens uppgifter enligt 1 § första stycket.
Förordning (2008:1250)

5 §

  På nationell, regional och lokal nivå ska myndigheten samverka med andra berörda myndigheter och enskilda aktörer.

Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma funktioner. Förordning (2008:1250)

6 a §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter. Förordning (2009:755)