Förordning (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar

3 av 14 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:1591). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1196) med instruktion för Statens musiksamlingar upphävdes 2011-05-01 genom SFS 2010:1922


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


1 §

  Statens musiksamlingar har till uppgift att dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande teaterns, dansens och musikens kulturarv och därigenom främja intresset, vetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden när det gäller dessa konstarter.

Myndigheten ska hålla dokumentation och samlingar tillgängliga för undervisning, forskning och annat studium, bl.a. genom utlåning, programverksamhet, utställningar, publikationer och fonogram.

Vid myndigheten bedrivs arkiv-, biblioteks- och museiverksamhet samt verksamheten som rör Svenskt visarkiv. Förordning (2009:1591)

2 §

  Myndigheten ska särskilt
   1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och den dokumentation i övrigt som finns hos myndigheten,
   2. på begäran lämna myndigheter och enskilda upplysningar och råd,
   3. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten, och
   4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:757)

2 a §

  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:757)