Förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

16 av 22 paragrafer (73 %) har ändrats i förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:926). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Konstnärsnämnden har till uppgift att främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och verka för konstnärlig utveckling genom att fördela statliga bidrag och ersättningar samt genom andra främjande åtgärder. Myndigheten ska även främja nyskapande kultur genom bidragsgivning och andra åtgärder.

Myndigheten ska vidare analysera och sprida kundskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt löpande bevaka trygghetssystemets utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.
Förordning (2015:542)

1 a §

  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:179)

2 §

  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:760)

2 a §

  Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 § får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (2011:1563)

2 b §

  Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, institutioner, det civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för konstnärernas villkor. Förordning (2014:179)

4 §

  Styrelsen ska bestå av högst elva ledamöter. Förordning (2015:542)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2013:1006)

9 a §

  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Kulturbryggan.

Kulturbryggan har de uppgifter som framgår av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur. Kulturbryggan ska även samverka med andra finansiärer och verka för en breddad finansiering av nyskapande kulturverksamhet.

Kulturbryggan består av en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra ledamöter.

Kulturbryggan är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2017:926)

9 b §

  Kulturbryggan får i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon annan ledamot i Kulturbryggan eller någon anställd hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att Kulturbryggan anser att de inte behöver prövas vid Kulturbryggans sammanträde. Förordning (2015:542)

9 c §

  Kulturbryggan ansvarar för sina beslut enligt 9 a §.

Kulturbryggan ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2015:542)

9 d §

  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Kulturbryggan tilldelas resurser för sin verksamhet och att verksamheten bedrivs författningsenligt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2015:542)

11 §

  Ordföranden, vice ordföranden samt de andra ledamöterna i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond utses av myndigheten för en bestämd tid, dock högst tre år. Sju av ledamöterna utses efter förslag som får lämnas av konstnärsorganisationer. Förordning (2017:926)

11 a §

  Ordföranden, vice ordföranden och de andra ledamöterna i Kulturbryggan utses av myndigheten för en bestämd tid, dock högst tre år. Förordning (2017:926)

12 §

  Direktören är myndighetschef. Förordning (2013:1006)

13 §

  Har upphävts genom förordning (2013:1006)

14 §

  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 a §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1563)

Whoops, looks like something went wrong.