Förordning (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen

2 av 24 paragrafer (8 %) har ändrats i förordning (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2008:1242). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:1243


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


10 §

  Har upphävts genom förordning (2008:339)

12 §

  Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har till uppgift att
   - bistå Socialstyrelsen med att dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås samt med att avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialistkompetens,
   - bistå Socialstyrelsen med att utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 3 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,
   - stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen,
   - främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
   - följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt
   - utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamheten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.

Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.
Förordning (2008:1242)