Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

6 av 11 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:461). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Alkoholsortimentsnämnden har till uppgift att pröva följande typer av beslut som det i alkohollagen (2010:1622) omnämnda detaljhandelsmonopolet har fattat enligt det avtal som upprättats enligt 5 kap. 1 § alkohollagen, nämligen beslut varigenom bolaget
   1. avvisat ett visst vin, starköl, alkoholdrycksliknande preparat, en viss annan jäst alkoholdryck eller en spritdryck från sitt sortiment, eller
   2. avfört ett visst vin, starköl, alkoholdrycksliknande preparat, en viss annan jäst alkoholdryck eller en spritdryck ur sitt sortiment. Förordning (2019:461)

2 §

  Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § första stycket får väckas endast av den leverantör av spritdryck, vin, starköl eller en annan jäst alkoholdryck eller ett alkoholdrycksliknande preparat vars produkt avvisats från eller avförts ur bolagets sortiment.

Nämnden ska pröva om detaljhandelsbolaget följt vad som sägs i avtalet om att bolagets produkturval får grundas endast på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn samt att någon favorisering inte får ske av inhemska produkter. Förordning (2019:461)

3 §

  Har upphävts genom förordning (2009:640)

6 §

  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:1099)

8 §

  Nämndens ordförande ska vara eller ska ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrättsliga frågor och minst en väl förtrogen med livsmedelsfrågor.

Till ledamot i nämnden får inte någon utses som på grund av sin ställning eller sin verksamhet kan antas företräda något partsintresse.

Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för återstående tid. Förordning (2009:640)

11 §

  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Myndigheten ska dock senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt kostnaderna för verksamheten.
Förordning (2011:1150)