Förordning (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

3 av 10 paragrafer (30 %) har ändrats i förordning (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:897). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige upphävdes 2013-01-01 genom SFS 2012:750


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


1 §

  Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges (Invest in Sweden Agency, ISA) verksamhet ska bidra till konkurrenskraft och tillväxt genom att medverka till att utländska företag investerar i Sverige eller samarbetar med svenska företag i syfte att tillföra kapital, kompetens och marknader till det svenska näringslivet.

Investeringar får avse nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förvärv och fusioner.

Investeringsfrämjandet ska bedrivas såväl i Sverige som utomlands genom egen representation på de viktigaste marknaderna eller på annat sätt. Arbetet ska ske i nära samverkan med de myndigheter och andra aktörer som har till uppgift att främja det svenska näringslivet samt i övrigt verka för en attraktiv bild av Sverige.

Myndigheten ska, i nära samverkan med utrikesförvaltningen, löpande utveckla och uppdatera strategier och metoder för de olika delarna av verksamheten. Förordning (2009:897)

2 §

  Myndigheten ska
   1. bidra till ökad kunskap om och intresse för Sverige som investeringsland genom att bedriva en aktiv informationsverksamhet som ger en övergripande bild av Sverige som investeringsland inklusive relevanta ekonomiska och etableringsmässiga förhållanden samt beskriva branscher, besvara förfrågningar och stödja utländska investerare i etableringsprocessen i samarbete med regioner och andra berörda instanser och initiera, driva och följa upp projekt som tagits fram inom ramen för myndighetens verksamhet och genom samarbete och kontakter med regionala aktörer och andra samarbetspartner,
   2. samarbeta med regionala och andra aktörer inom investeringsfrämjandet genom att stödja myndigheter, regionala och lokala organ och företag i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, verka för att stärka kompetensen hos personal som arbetar med investeringsfrämjande åtgärder i hela landet och inom utrikesförvaltningen, bistå andra myndigheter inom ramen för strukturfondsprogrammen med expertkompetens inom myndighetens ansvarsområde vid handläggningen av projektansökningar om strukturfondsmedel och medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, och
   3. följa och rapportera utvecklingen av utländska investeringar globalt och till Sverige inklusive förekomsten av investeringshinder samt genomföra analyser av utvecklingen av svensk och internationell ekonomi ur ett investeringsperspektiv. Förordning (2009:897)

8 a §

  Myndigheten får ta ut avgifter för
   1. uppdrag som utförs åt andra än regeringen, och
   2. sådana varor och tjänster som anges i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) även om verksamheten inte är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.
Förordning (2009:897)