Förordning (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

3 av 11 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:850). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


1 §

  Nordiska Afrikainstitutet (NAI) ansvarar för följande områden inom Norden.
   1. Att främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika genom att bedriva egen högkvalitativ forskning, verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen, stimulera till forskning om Afrika i Norden samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
   2. Att sprida kvalificerad och relevant information baserad på forskning om det moderna Afrika och afrikanska förhållanden.
Institutet ska föra en aktiv policydialog och informationen ska göras tillgänglig för beslutsfattare i Norden.
   3. Att bevaka och tillgängliggöra litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika.
Nordiska Afrikainstitutet ska tillhandahålla ett bibliotek med låne-, referens-, och informationsservice.
Förordning (2008:1443)

4 §

  Program- och forskningsrådet ska
   1. verka som insynsråd enligt 9 § myndighetsförordningen (2007:515) och utöva insyn i och fungera som rådgivande organ för institutets verksamhet,
   2. ange inriktningen av institutets forskning, särskilt forskningsprogrammen,
   3. lämna förord vid anställning av forskare och forskningsledare vid institutet, och
   4. bereda andra viktiga frågor som hänskjuts till rådet av direktören. Förordning (2008:1443)

9 a §

  Myndigheten får ta ut avgifter för utredningar och konferenser inom ramen för forskningsverksamheten och för publikationer som institutet ger ut.

Myndigheten får, utan att uppnå full kostnadstäckning, bestämma avgifternas storlek och disponera avgiftsintäkterna. Förordning (2015:850)