Förordning (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

5 av 14 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2011:1498). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet upphävdes 2015-05-01 genom SFS 2015:152


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  Svenska institutet har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet och främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder inom områdena kultur, utbildning och forskning och demokrati samt samhällsliv i övrigt. Förordning (2009:898)

2 §

  Svenska institutet ska särskilt
   1. inom ramen för offentlig diplomati skapa intresse och förtroende för Sverige samt löpande följa och utvärdera Sverigebilden utomlands,
   2. inom sitt ansvarsområde hantera statliga stipendier och bidrag för att främja internationellt utbyte inom områdena kultur, utbildning och forskning, samhälle i övrigt samt internationellt erfarenhets- och medieutbyte,
   3. öka kunskaperna om och intresset för Sverige och det svenska språket genom stöd för undervisning i svenska på högskolenivå i andra länder och ansvara för den övergripande samordningen av det statliga stödet för svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare,
   4. informera om och marknadsföra svensk högre utbildning i andra länder med syfte att öka kunskaperna om och intresset för utbildning och forskning i Sverige hos studenter och forskare i utlandet,
   5. främja intresset för Sverige hos arbetssökande utländska medborgare och vara samordnande myndighet för internationella informationsinsatser inom området,
   6. inom ramen för Östersjösamarbetet utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen,
   7. inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete och reformsamarbete i Östeuropa främja öppenhet och en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i samarbetsländerna genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer och till högre befattningshavare och experter inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande, och
   8. inom ramen för reformsamarbete i Östeuropa även bidra till att stärka öppenhet och demokratiska strukturer samt främja en demokratisk kultur i samarbetsländerna genom utbyte och samarbete inom kulturområdet och samhällsområdet i övrigt.
Förordning (2011:1498)

2 a §

  Svenska institutet ska
   1. bedriva sin verksamhet i nära samarbete med de svenska utlandsmyndigheterna samt främja samarbete med och medverkan av personer, myndigheter, företag och andra organisationer såväl på lokal och regional nivå som på nationell nivå i Sverige och utomlands,
   2. i nära samarbete med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) löpande utveckla samarbetet med de svenska utlandsmyndigheterna samt genomföra och finansiera utbildningsprogram och kompetenshöjande insatser för utsänd och lokalanställd personal med Sverigefrämjande arbetsuppgifter vid utlandsmyndigheterna.
Förordning (2009:898)

3 a §

  Inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete och reformsamarbete i Östeuropa får stöd endast lämnas till insatser som i enlighet med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) biståndskommitté DAC:s riktlinjer klassificeras som utvecklingssamarbete och till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.
Förordning (2009:898)

7 §

  Till Svenska institutet hör det svenska kulturhuset i Paris. Genom detta ska institutet öka intresset och förtroendet för Sverige och svensk kultur och främja utbyte mellan Sverige och Frankrike inom institutets verksamhetsområden. I kulturhuset inryms Tessinsamlingarna, som förvaltas av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. Denna myndighet och Svenska institutet i Paris samråder om visning av samlingarna. Förordning (2009:898)