Förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan

2 av 16 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2009:603). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan upphävdes 2010-01-01 genom SFS 2009:1174


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


2 §

  Myndigheten ska
   1. ansvara för och verka för lagenlighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) eller andra åtgärder,
   2. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,
   3. ha det övergripande ansvaret för att ge allmänheten information om det allmänna ålderspensionssystemet,
   4. stävja bidragsbrott och motverka felaktiga utbetalningar,
   5. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,
   6. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
   7. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,
   8. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och
   9. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.
Förordning (2009:603)

11 §

  Har upphävts genom förordning (2008:42)