Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

6 av 11 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:662). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-12-08


2 §

  Förordningen ska inte tillämpas på
   1. föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom myndigheten,
   2. föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191),
   3. föreskrifter för utrikesförvaltningen, och
   4. föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) eller allmänna råd till den förordningen. Förordning (2018:662)

6 §

  En konsekvensutredning ska innehålla följande:
   1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå,
   2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd,
   3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,
   4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på,
   5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen,
   6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och
   7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser. Förordning (2015:530)

8 §

  Kan föreskrifter få effekter för kommuner eller landsting, ska konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 §, innehålla en redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort enligt 14 kap. 3 § regeringsformen.

Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter, respektive grunderna för kommunernas eller landstingens organisation eller verksamhetsformer, ska en beräkning göras av de kostnader och intäkter som följer av förändringarna. Förordning (2014:571)

9 §

  Innan en myndighet beslutar föreskrifter, ska myndigheten beakta det som anges i förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet och i förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter. Förordning (2014:571)

10 §

  En myndighet ska följa upp konsekvenser av sina föreskrifter och allmänna råd. Har de grundläggande förutsättningarna för regleringen ändrats ska den omprövas och en ny konsekvensutredning genomföras. Förordning (2014:571)

11 §

  Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket ska svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av denna förordning. Tillväxtverket ska ha ett samordnande ansvar. Förordning (2014:571)